Stadgar för Freija

 1. Föreningens namn ska vara Freija. Föreningens ändamål är att verka för kvinnors företagande i Roslagen och för deras utbyte av yrkeserfaren­heter. Föreningen ska också främja kamratligt umgänge mellan kvinnliga företagare verksamma och/eller bosatta i Roslagen.
 2. Föreningen ska ha sitt säte i Norrtälje.
 3. Medlem kan den vara som är eller har varit kvinnlig företagare i rörelse inom Roslagen. Den som önskar bli medlem ska anmäla intresse till styrelsen och antages som medlem efter styrelsens godkännande. Även den som ej uppfyller ovanstående krav, men på annat sätt kan tillföra föreningen positiv anda, kan antas som medlem. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som ej erlagt årsavgift. Medlem kan uteslutas på årsmöte/extra årsmöte då denna ej följt stadgarna eller på annat sätt skadat föreningen.
 4. Till föreningen ska medlem erlägga årsavgift med belopp, som fastställts på föregående års årsmöte.
 5. I föreningen ska finnas en styrelse, bestående av ordförande, som väljs på ett år, fem ordinarie ledamöter, som väljs på två år växelvis, samt två suppleanter, som väljs på ett år. Ingen får väljas till sin post mer än högst tre perioder i rad.
 6. Föreningen ska hålla ordinarie årsmöte under mars månad. Styrelsen bestämmer plats för mötet. Extra årsmöte ska hållas, när styrelsen finner behov därav, eller när detta begäres av minst en tiondel av medlemmarna.
 7. När ordinarie årsmöte ska hållas åligger det styrelsen att, senast fjorton dagar dessförinnan, kalla varje medlem med förslag till dagordning. Vid extra årsmöte gäller sju dagar.
 8. Dagordning på ordinarie årsmöte ska innehålla följande punkter:
  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt av protokolljusterare, tillika rösträknare.
  2. Frågan om mötet blivit behörigen kallat.
  3. Dagordningens godkännande.
  4. Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
  5. Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  6. Val av ordförande.
  7. Val av vice ordförande
  8. Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter.
  9. Val av ordinarie revisor och en suppleant.
  10. Val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till valberedningen.
  11. Fastställande av årsavgiften för nästkommande verksamhetsår.
  12. Förslag från styrelsen och medlemmarna
 9. Medlems bestämmanderätt utövas på årsmöte/extra årsmöte, där varje medlem, som före mötet erlagt årsavgiften, har en röst. Omröstningen sker öppet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst, vid val gäller dock lottning.
 10. Årsmötet utser utanför styrelsen en valberedning för ett år. Den ska bestå av två ordinarie ledamöter och en suppleant och ska förbereda samtliga vid årsmötet förekommande val, förutom val av valberedning.
 11. Styrelsen är beslutför med fyra styrelseledamöter. För beslutsfattande gäller enkel majoritet med utslagsröst för mötesordföranden.
 12. Föreningens verksamhetsår ska vara kalenderår. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet en ordinarie revisor och en suppleant.
 13. Förslag till ändring av dessa stadgar ska behandlas på två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte. Förslaget ska delges samtliga medlemmar minst fjorton dagar före mötet. För beslut om stadgeändring krävs två tredjedelar av de närvarandes röster eller eventuella fullmakter.
 14. Väcks förslag om föreningens upplösning, ska detta godkännas av två på varandra följande ordinarie årsmöten. För förslagets godkännande på sista årsmötet erfordras tre fjärdedelar av de närvarandes röster eller eventuella fullmakter.

Dessa stadgar för F R E I J A har antagits på konstituerande möte
i Norrtälje 1991-03-05 (§5 reviderad 1996-03-12), (§1, §3 och §8 reviderade 2023-04-13)
.

Varukorg
Rulla till toppen