Årsmöte 2012 – 28/3

Freijas årsmöte 2012 blir onsdagen den 28 mars kl 19:00 på Campus Roslagen, Astrid Lindgrens gata 2 i Norrtälje. Vi bjuder på buffé men vill gärna att du anmäler dig en vecka i förväg så att stolar och mat räcker till alla.

Välkomna!

Förslag till dagordning årsmöte 2012

Onsdagen 28 mars, kl 19.00, Norrtälje

§  1      Årsmötet öppnas

§  2      Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt protokolljusterare tillika rösträknare

§  3      Frågan om mötet blivit behörigen kallat samt fastställande av röstlängd

Enligt stadgarnas § 7 ”När ordinarie årsmöte skall hållas åligger det styrelsen att, senast fjorton dagar dessförinnan, kalla varje medlem med förslag till dagordning. Vid extra årsmöte gäller sju dagar”.

§  4      Dagordningens godkännande

§  5      Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning

§  6      Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§  7      Val av ordförande

§  8      Val av fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter

§  9      Val av ordinarie revisor och en suppleant

§ 10     Val av valberedning

§ 11     Fastställande av årsavgift

§ 12     Förslag från styrelsen och medlemmar

§ 13     Övriga informationsfrågor

§ 14     Mötets avslutande

Karta

Visa större karta

Länk till karta

Varukorg
Rulla till toppen