Årsmötet 2011 flyttat till 30 mars

Alla Freijas medlemmar kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen 30 mars 2011.

Tid: Kl 19:00. Plats: Pythagoras Industrimuseum, Café Smedjan, Verkstadsgatan 6, Norrtälje.

Vi kommer att få höra lite om Pythagoras verksamhet och så serveras lite mat efter det att årsmötet är avklarat och därför så vill vi att ni anmäler er så att vi vet hur mycket mat vi ska fixa och hur många stolar vi ska ställa fram. Mötet är kostnadsfritt för medlemmar. Anmälan som vanligt via hemsidan (klicka på anmäl dig i menyn) eller via mail till webmaster@freija.se.

  Förslag till dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Frågan om mötet blivit behörigen kallat samt fastställande av röstlängd
  Enligt stadgarnas § 7 ”När ordinarie årsmöte skall hållas åligger det styrelsen att, senast fjorton dagar dessförinnan, kalla varje medlem med förslag till dagordning. Vid extra årsmöte gäller sju dagar”.
 4. Dagordningens godkännande
 5. Redogörelse för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning
  Styrelsens verksamhetsberättelse, samt ekonomisk berättelse för mandatperioden.
 6. Revisorns berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av ordförande
  Val av ordförande för ett (1) år
 8. Val av fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter
  Val av två (2) ledamöter för två år
  Nyval av två (2) suppleanter för ett år
  (Tre ledamöter valdes för två år på föregående årsmöte.)
 9. Val av ordinarie revisor och en suppleant
 10. Val av valberedning
  Val av en (1) sammankallande ledamot i valberedningen för ett år
  Val av två (2) ledamöter av valberedningen för ett år.
 11. Fastställande av årsavgift
  Medlemskategorier och aktuella avgifter
 12. Förslag från styrelsen och medlemmar
  Förslag från medlemmen Eva Wilén Olsson om Freijas stöd till ett mentorsnätverk för och av kvinnor.
 13. Övriga informationsfrågor
  Verksamhetsplan för 2011.
  Avtackning avgående styrelseledamöter.
  Årets Freija 2011.
 14. Mötets avslutande
Varukorg
Rulla till toppen